Sinclair

"Skottetoget" i 1612 besto av omkring 300 skotter under ledelse av oberstløytnant Alexander Ramsay, kaptein George Sinclair og kaptein George Hay, som sommeren 1612 kom inn Romsdalsfjorden. Formålet var å slutte seg til de svenske styrkene under Kalmarkrigen. Siden de skulle bli bevæpnet senere, var de kun utstyrt med lette våpen. Da ekspedisjonen ankom Romsdalsfjorden i to skuter omkring 20. august 1612, loste bonden Ivar på Helland dem innover fjorden til Per Jonsson på gården Klungnes. Han ble tatt til fange av skottehæren og tvunget til å lose dem videre. Ved Kringen, sør for Otta, møtte de en improvisert norsk bondehær, som lurte skottene inn i et bakhold, der mesteparten av styrken ble drept. Mange av de gamle Norske tartans sies å stamme fra kiltene til de skotske soldatene.


"Skottetoget" in 1612 consisted of around 300 Scottish mercenary soldiers under the leadership of Lieutenant Alexander Ramsay, Captain George Sinclair and Captain George Hay, that of thesummer of 1612 came in the Romsdal Fjord. The purpose was to enlist to the Swedish forces during the Kalmar War. Since they should be armed later, they were only equipped with light weapons. When the expedition arrived in the Romsdal fjord in two ships around 20 August 1612, guided the farmer Ivar Helland them inwards the fjord to Per Jonsson at the farm Klungnes. He was taken prisoner by the Scottish army and forced to guide them. At Kringen, south of Otta, they met an improvised Norwegian peasant militia, which lured the Scots into an ambush, where most of the Scots were killed. Many of the old Norwegian tartans are said to come from the kilts of the Scottish soldiers.